റിസർവ് ബാങ്ക് - സംയോജിത ഓംബുഡ്സ്മാൻ പദ്ധതി, 2021

www.rbi.org.in

ആർബിഐ തങ്ങളുടെ (i) ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം, 2006; (ii) നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾക്കുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം 2018; (iii) ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം, 2019; എന്നീ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ “സംയോജിപ്പിച്ച് സംയോജിത ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സ്കീം, 2021 എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി:

2021, നവംബർ 12 മുതൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സ്കീം, 2021 പ്രാബല്യത്തിൽ വരും..

ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ:

MMFSL-ന്റെ സേവനത്തിലെ പോരായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ഇനിപ്പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്:

 • MMFSL പരാതി പൂർണ്ണമായി/ഭാഗികമായി നിരസിച്ചു; അല്ലെങ്കിൽ
 • പ്രതികരണം തൃപ്തികരമല്ല; അല്ലെങ്കിൽ
 • പരാതി സമർപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ MMFSLൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ

പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം:

ഇതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. (https://cms.rbi.org.in).

റിസർവ് ബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു പ്രകാരം കേന്ദ്രീകൃത രസീത്, പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മോഡ് വഴിയും പരാതി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ നിന്നുള്ള ന്യായത്തീർപ്പ്:

ഓംബുഡ്‌സ്മാന്റെ ന്യായത്തീർപ്പിന്റെ പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന് ലഭിച്ചു (അത് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ) തീർപ്പ് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ MMFSL - നു നൽകേണ്ടതാണ്.

പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് തീർപ്പു സ്വീകാര്യമാണെന്ന കത്ത് ലഭിച്ച 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ MMFSL - നു ന്യായത്തീർപ്പിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

അപ്പീൽ:

ഉപഭോക്താവിന്, ന്യായത്തീർപ്പ് ലഭിച്ചതോ പരാതി നിരസിച്ചതോ ആയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു ന്യായത്തീർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരാതി നിരസിച്ചതിനാൽ, അപ്പീൽ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു അപ്പീലിന് പോകാവുന്നതാണ്.

പൊതുവായ:

 • ഓംബുഡ്‌സ്മാന്റെ മുമ്പാകെ തീർപ്പ് കല്പിക്കാനായി കൊണ്ടുവരുന്ന തർക്കത്തിലെ തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല.
 • പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ ബുഡ്‌സ്മാൻ/ ഡെപ്യൂട്ടി ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ പരാതി നിരസിക്കാവുന്നതാണ്
 • ഇതൊരു ഇതര തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനമാണ്.
 • ഏത് ഘട്ടത്തിലും പരിഹാരത്തിനായി മറ്റേതെങ്കിലും കോടതിയെ/ ഫോറത്തെ/ അതോറിറ്റിയെ സമീപിക്കാൻ ഉപഭോക്താവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ആർബിഐ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 • പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.rbi.org.in സന്ദർശിക്കൂ.
 • MMFSL ശാഖകളിലും ഈ പദ്ധതി ലഭ്യമാണ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ;“ദി റിസേർവ് ബാങ്ക് - ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം , 2021”:

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000